Pedagogiske opplegg

Elevar pressar eple på Nordfjord Folkemuseum.
Opplegga varer mellom ein og to timar. Det er sett eit makstal på 30 elevar på dei ulike tilboda, så lenge noko anna ikkje er spesifisert. Tilboda tek utgangspunkt i læreplanane for ulike fag og årssteg. Nokre av opplegga er knytte til skiftande utstillingar, og i 2019 er desse opplegga tilgjenglege:

Nye opplegg:
Alle gode ting av tre - frå veke 38 til veke 52, og våren 2020 for alle

Visste du at tre er ein viktig ingrediens i medisin og godteri? Eller at nokre klede er laga med tre som materiale? Alt dette og meir til ser vi nærare på i opplegget om «Alle gode ting av tre». Vi tek utgangspunkt i utstillinga med same namn, men vi undersøkjer også trea der dei står i friluftsmuseet. Vi studerer skilnadar og likskapar på tresortane, reknar oss fram til kor høge dei er, og gjer fleire praktiske oppgåver knytt til trea. Opplegget kan tilpassast alle alderstrinn.

Ein bit av demokratiet  - opplegg for ungdomstrinnet, men kan tilpassast
Hausten 2019 er det kommune- og fylkestingsval for første gong i Vestland fylke. 2019 markerer også 100-årsjubileet for innføringa av den allmenne stemmeretten i Noreg i praksis. Korleis har demokratiet og stemmeretten fungert i Nordfjord (eller Nordre Bergenhus amt) frå det første stortingsvalet i 1814 og fram til i dag? Korleis ville Noreg vore utan demokratiet? Vi tek ein historisk skuletime i skulestova. Det blir nokre praktiske oppgåver og vi lærer om den første Stortingsmannen frå Nordfjord, Erik Olson Nord.

Matstell i gamle dagar - lokalt DKS-opplegg 7.klasse
Kjøkkenreiskapane og matvanane våre er heile tida i endring. Kva har skjedd sidan stabburet på Hole vart sett opp i 1770åra og fram til i dag? Kva er skilnaden på maten vi lagar no, og den som oldeforeldra eller besteforeldra vaks opp med? Vi lagar enkel tradisjonsmat. Fast DKS-opplegg for 7.klasse (i Gloppen) frå 2019.

 

Faste undervisningsopplegg ved Nordfjord Folkemuseum

Nordfjordbåt som tradisjonshandverk - bygging
Tilpassa opplegg for alle 6.klassar i Nordfjord i tilknyting til prosjektet "Å halde båtbyggartradisjonen i Nordfjord levande". Ta kontakt for meir informasjon.

Byggeskikk  vår/haust
Nordfjord Folkemuseum har 44 antikvariske bygg i friluftsmuseet, og byggverka fortel historia om byggeskikken i Nordfjord heilt frå 1500-talet og fram til 1900-talet. Elevane får sjå ulike byggemåtar og konstruksjonar som har vore karakteristiske for området, som grind og laft. Vi utforskar kva materiale som har vore brukt og kvifor. Elevane får sjølve prøve å setje opp modellar av hus i grind og laft. Opplegget tek i utgangspunktet ein time, men kan tilpassast. Høver for alle årstrinn.  Fast lokalt DKS-tilbod til 3. klasse i Gloppen.

Kjeldegransking  for vidaregåande skule etter avtale
Ein gjenstand kan fortelje mykje om tida den er frå. Både materiale, utforming og bruksområde fortel noko om korleis samfunnet var og om menneska som eigde gjenstanden. På Nordfjord Folkemuseum har vi ei stor samling kulturhistoriske gjenstandar frå Nordfjord; desse er gode og ekte kjelder til historia til menneska som levde her. Elevane får prøve seg på kjeldegransking i praksis slik at vi kan gjere kjelda, og gjennom dei historia, levande for elevane. Elevane får også omvising i skriftarkivet og gjenstandsmagasina på museet, samt innføring i bruk av nettsida digitaltmuseum.no. Maksimalt 15 elevar i kvar gruppe. 

Båt i Gloppen  grunnskule vår/haust
Å byggje ein båt er ein kunst. Når ein veit at mange av båtbyggjarane ikkje brukte teikningar, men augemål for å byggje blir det heile endå meir imponerande. I dag er gründer og nyskaping ord som blir knytt til verdiskaping, næring og positivt vekst. For 150 år sidan var det heller tradisjonsbæring som var bærebjelken og det inntektsgjevande i små lokalsamfunn. I Nordfjord var bygging av nordfjordbåt eit slikt handverk, som vart overført frå far til son, men som i dag nærast ingen lenger held i hevd. Elevane får lære meir om den viktige attåtnæringa som båtbygginga var, og dei får også prøve seg på praktisk båtbyggjararbeid. Eige tilpassa DKS-opplegg for 8.klasse i Gloppen i samarbeid med Gloppen Ungdomsskule og Nordfjord Folkehøgskule. Det generelle opplegget er tilgjengeleg for alle. 

Tidskapselen   haust 9.klasse
Elevane får ei generell innføring i museumsarbeid og kulturarv og dei lærer om samfunnsoppdraget og oppgåvene eit museum har. Dei får vite kvifor vi har museum, kva mål dei har, og korleis dei arbeider. Dei vil også lære meir om korleis livet var i Nordfjord kring 1750 og 1850, og korleis utviklinga har vore mellom desse to periodane. Dette vil igjen bli knytt tett opp mot temaet ressursutnytting. Elevane får ei omvising i nokre av husa, og vi pressar eple, kvernar korn, kinnar smør og lagar potetkaker. Tilbodet er unikt i landet, ingen andre fylke tilbyr ein slik museumsdag til eitt klassetrinn. Opplegg for DKS Sogn og Fjordane 9.klasse.

Holvikejekta  kontinuerleg etter avtale
Den unike jekta frå 1881 fortel lokal, nasjonal og internasjonal historie på same tid. Jekta og jektefarten er inngang til eit bredt spekter av historier om daglegliv, samfunnsvilkår, næringsvegar og tradisjonar i Nordfjord. Elevane får omvising på jekta og løyse praktiske oppgåver knytt til jekta og jektefart. Opplegget blir tilpassa aldersgruppa.

Bondesamfunnet vår og haust etter avtale
Elevane får ei innføring i temaet «bondesamfunnet mellom 1750 -1850». Korleis budde og levde folk før i tida, og korleis har dette utvikla seg dei siste 200 åra? Kva livnærte nordfjordingen seg av? Elevane blir viste rundt i husa i friluftsmuseet og vi gjennomfører praktiske aktivitetar på vegen. Opplegget blir tilpassa aldersgruppa.

Frå handemakt til elektrisitet   vår og haust etter avtale
I Noreg har vi nytta vasskraft frå tidleg mellomalder. I friluftsanlegget vårt har vi ei stampe, ei oppgangssag og eit kvernhus. Vi ser på korleis vasskrafta har vore til hjelp når folk skulle ha seg hus, mat og klede. Både ute og ved hjelp av modellar ser vi på korleis energien i rennande vatn har blitt omsett til kraft som har avløyst arbeid. Elevane får prøve seg på praktiske aktivitetar knytt til vasskraft og energi. Opplegget blir tilpassa aldersgruppa.

Jul
I desember inviterer vi skuleklassar på besøk i skulestova. Dei får høyre historier om jul i «gamle dagar» og vi snakkar om juletradisjonar. Museet har ei lita utstilling i tilknyting til jul som vi også kikkar på. Vi skriv julekort med blekk og lagar julepynt. Opplegget kan tilpassast ulike aldersgrupper. 
 

Ta kontakt dersom du vil tinge eit av opplegga eller har spørsmål: eva.marie.felde@misf.museum.no